Accessibilitat

DECLARACIÓ D’ACCESSIBILITAT

El Port de Roses s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica a www.portroses.com

Situació de compliment

Aquest web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:

 • Podrien existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web, tant a continguts HTML com a documents finals.

 • Algunes imatges no estan etiquetades o tenen una alternativa textual genèrica.

 • En algunes pàgines la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text.

 • En algunes pàgines hi pot haver atributs i identificadors duplicats.

 • En algunes pàgines els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat.

 • En algunes pàgines la relació de contrast en text o imatges podria no ser d’almenys 4.5.

 • En algunes pàgines el contrast dels components d'interfície d'usuari i d'objectes gràfics podria no arribar al 3: 1 amb els colors adjacents.

 • Alguns documents en PDF no són totalment accessibles.

Càrrega desproporcionada: no aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable:

 • Hi podria haver fitxers ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

 • Hi pot haver continguts de tercers dels quals no es tingui el seu control, com, per exemple, fitxers ofimàtics.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 01/05/2023.

El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació portada a terme pel mateix organisme.

Darrera revisió de la declaració: 01/05/2023.

Observacions i dades de contacte

Comunicacions


Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre), a través del correu electrònic: info@portroses.com


Per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, del Departament de la Presidència, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre) cal contactar amb “Continguts accessibles” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.

Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.

Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d’aplicació

El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.

Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, pots iniciar una reclamació per

 • conèixer i oposar-te als motius de la desestimació

 • instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada

 • exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

 

També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.

CONTINGUT OPCIONAL

El compromís del Port de Roses per l'accessibilitat

El web portroses.com s'han construït amb l'ànim de facilitar l'accés universal a totes les persones que el consulten independentment de les seves capacitats, físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió, condicions ambientals, etc.).

Per això, es treballa amb l'objectiu d'adaptar tot el web a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per tal d'eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat del web WCAG 2.1.

El compromís del Port de Roses és arribar a complir el nivell de conformitat ‘Doble-A’ (AA), tal com exigeixen a les administracions públiques les legislacions europea i estatal.

La Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell de 26 d’octubre de 2016 estableix les normes que s’exigeixen als estats membres per tal que tots els webs i aplicacions mòbils del sector públic, independentment del dispositiu utilitzat per accedir-hi, compleixin els requisits d’accessibilitat que es recullen a la norma EN 301 549 v2.1.2 (d’agost de 2018), de requisits d’accessibilitat adequats per a la contractació pública de productes i serveis TIC a Europa.

La norma EN 301 549 v2.1.1.2 es basa principalment en les Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, d’agost de 2018. Concretament cal complir el nivell AA. No obstant això, la norma també té altres requisits addicionals, obligatoris i condicionals.

La directiva és d’obligat compliment però no és directament aplicable, per això a nivell estatal s’ha desplegat un reial decret que desenvolupa l’abast i els requisits, com a mínim. La transposició estatal és el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.